معرفی رشته تعمیرونگهداری هواپیما

مهمترین موضوع در صنعت هوانوردی امنیت و سلامت سفرهای هواییه؛ مهندسین و تکنسین های تعمیرونگهداری هواپیما(مکانیک، اویونیک) تا زمانی که ه...

ادامه مطلب