مرحله 1 از 6

داوطلب گرامی،پرسشنامه زیر از عبارت هايي تشكيل شده است كه رفتار افراد را توصيف مي كند. با انتخاب يكي از گزينه هاي 1، 2، 3، 4 و 5 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم)، مشخص كنيد كه هر يك تا چه حدي شما را به درستي توصيف مي-كند. سعي كنيد صفات خود را به صورتي كه واقعاً هست و با صداقت توصيف كنيد. پاسخ خود را براساس ارزيابي كلي خودتان به همان صورتي كه در حال حاضر هستيد انتخاب كنيد، نه به صورتي كه دوست داريد در آينده باشيد.